mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Nghị quyết phê duyệt đơn giá, diện tích mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Hà Nội

Nghị quyết phê duyệt đơn giá, diện tích mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Hà

Xem tiếp...

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây dựng trụ sở Công ty tại khu vực Hà Nội

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây dựng trụ sở Công ty tại khu vực Hà

Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Chương trình Đại hội ĐCĐ TN 2023. 2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN 2023. 3. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết 2023. 4. Bao cao HDQT trinh DHDCD nam 2023. 5. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận _2023. 6. Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS, Thu ky

Xem tiếp...

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của S74

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của

Xem tiếp...

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán S74 năm 2023

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán S74 năm

Xem tiếp...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm

Xem tiếp...